Algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden

1. Verkoop en verhuur van materiaal, algemeen

De geleverde machines en onderdelen, alsmede de gedane
herstellingen, blijven eigendom van Hermans Heftrucks bv zolang de
factuur niet integraal is voldaan. De risico’s zijn echter vanaf de levering
ten laste van de koper die er immers het bezit van heeft. Klachten
omtrent de levering of de herstelling dienen uiterlijk binnen de 8 dagen
na aflevering per aangetekende brief aan Hermans Heftrucks bv toe te
komen.
Indien de leveringsdatum of –termijn niet gerespecteerd wordt, heeft de
huurder geen recht op schadevergoeding, doch kan de huurder
daarentegen wel de huur ontbinden. Alsdan dient het gehuurde goed
onmiddellijk in goede staat van onderhoud te worden teruggegeven aan
Hermans Heftrucks bv, uiterlijk op de laatste dag van de
verhuurperiode. Hermans Heftrucks bv is gerechtigd het gehuurde
goed te allen tijde te vervangen, geheel of gedeeltelijk, door een zoveel
mogelijk gelijksoortig goed. De huurder zal bij de beëindiging van de
huur het toestel voorzien van een volle tank brandstof, zo niet zal
Hermans Heftrucks bv de tank vullen en de getankte liters
aanrekenen.
De huur moet in alle gevallen per fax of e-mail afgemeld worden en dit
op het faxnummer 03/340.04.91 of via info@hermans-heftrucks.be,
uiterlijk 3 dagen voor het einde van de huurperiode, behoudens andere
vermeldingen in de overeenkomst. Dit tevens indien de einddatum al
bekend was bij aanvang van de huur. Onder geen enkel beding kunnen
of mogen de zelfbewegende werktuigen als voertuigen ‘in het verkeer’
gebracht worden. Ook niet louter ter verplaatsing ervan. Hermans
Heftrucks bv kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele verkeersinbreuken e.d. gepleegd met het gehuurde goed. De
huurder zelf draagt hiervoor de volledige strafrechtelijke
verantwoordelijkheid.

2. Prijs en kosten

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Rijkevorsel, behoudens
andersluidend schriftelijk beding. De opgegeven prijzen zijn exclusief
BTW.
Bij wanbetaling is, zonder noodzaak van voorafgaandelijke
ingebrekestelling en van rechtswege, een verwijlrente verschuldigd van
10% per jaar vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire
schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum
van 50 euro. Ingeval de overeenkomst door toedoen van één van de
partijen niet kan worden uitgevoerd, is de andere partij gerechtigd op een
schadevergoeding van 25% van de verkoopprijs.
Voor elke gestarte huurdag wordt de prijs aangerekend van een volledige
dag. De huurgelden zijn verschuldigd en derhalve opeisbaar, vijf
werkdagen voor het begin van elke huurperiode. Voor alle geschillen
omtrent het voorwerp van de facturen zijn uitsluitend de rechtbanken van
het arrondissement Turnhout bevoegd.

3. Gebruik, onderhoud, reparatie en dergelijke van het gehuurde goed

Bij het ter beschikking stellen en het terugbezorgen van het gehuurde
goed kan Hermans Heftrucks bv verlangen dat een controlelijst wordt
ingevuld. Eventuele schade en gebreken met betrekking tot het
gehuurde goed worden hierop vermeld. Hermans Heftrucks bv is niet
verplicht tot aflevering van het gehuurde goed voordat deze controlelijst
door de huurder is ondertekend. Behoudens de op de controlelijst
vermelde schade en gebreken wordt de huurder geacht het gehuurde
goed in goede staat met alle toebehoren en bescheiden te hebben
ontvangen. Indien het gehuurde goed en/of de toebehoren en/of
bescheiden zijn beschadigd of ontbreken en deze niet op een redelijk
korte termijn door de huurder kunnen worden voorzien, zal de huurder de
huurprijs verschuldigd blijven. Ook als de huurder geen gebruik maakt
van het gehuurde goed blijft de huurprijs verschuldigd.
Dagelijkse controle van de batterij(en) en het niveau van koelvloeistof en
oliën zijn ten laste van de huurder. De huurder is gehouden de
gemachtigde van Hermans Heftrucks bv te allen tijde vrije toegang te
verlenen tot haar gebouwen en terreinen, ter inspectie of anderszins van
het gehuurde goed.
De huurder is verplicht om elk defect binnen de 48 uur te melden aan de
verhuurder. De huurder is eveneens verplicht elke schade, met inbegrip
van diefstal, brand of glasbreuk te melden aan de politie en aan de
verhuurder binnen de 24 uur na de vaststelling ervan. De huurder
verbindt zich ertoe om zijn samenwerking te verlenen aan de verhuurder
in geval van onderzoek of juridische procedure.
Door de aanvaarding van de materialen erkent de huurder dat deze in
goede staat zijn en geschikt voor het gebruik waartoe zij bestemd zijn.

4. Aansprakelijkheid, verzekering

De huurder verplicht zich ertoe zich te verzekeren tegen schade en
diefstal, alsook verbindt hij er zich toe zijn verzekeraar ‘BURGERLIJKE
AANSPRAKELIJKHEID UITBATING’ in kennis te stellen. Deze

verzekering zal uitdrukkelijk tot dit werktuig dienen te worden uitgebreid.
Hermans Heftrucks bv is tegenover de huurder niet aansprakelijk voor
schade aan de eigendommen van de huurder of derden, veroorzaakt
door het door Hermans Heftrucks bv ter beschikking gestelde goed of
personeel, tenzij de huurder bewijst dat de schade te wijten is aan opzet
of grove schuld van Hermans Heftrucks bv zelf. De verhuurder kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor wegverzakkingen, beschadigingen
etc., … bij levering of ophaling van het gehuurde goed.
De huurder is aansprakelijk voor elke beschadiging die zich aan de
materialen manifesteert tijdens de gehele huurperiode, zelfs indien de
beschadiging wordt veroorzaakt door een derde of een onbekende.

5. Tussentijdse beëindiging

In geval van verhuring van materialen is Hermans Heftrucks bv steeds
gerechtigd om, bij niet stipte betaling van de facturen, onmiddellijk en
zonder vooropzeg een einde te stellen aan de verhuring door middel van
het ophalen van het gehuurde goed.
Het gehuurde goed mag onder geen beding op andere locaties ingezet
worden zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder. Elke
inbreuk hierop laat de verhuurder de onmiddellijke verbreking van de
huurovereenkomst toe zonder dat de huurder aanspraak kan maken op
tegoeden of schadeloosstelling, voortvloeiend uit deze verbreking.
Bij inbeslagname van de goederen van de huurder door een
Gerechtsdeurwaarder zal de huurder deze onmiddellijk melden dat het
gehuurde goed haar eigendom niet is en dient de huurder onmiddellijk de
verhuurder te verwittigen.
De overeenkomst kan door Hermans Heftrucks bv ook steeds
tussentijds onmiddellijk worden beëindigd zonder aanmaning,
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst in de volgende gevallen:

 • wanneer door de huurder een of meer ander bepalingen van deze
  overeenkomst niet stipt worden nagekomen.
 • wanneer enigerlei vorm van beslag wordt gelegd op roerende en/of
  onroerende goederen van de huurder of op een gedeelte daarvan of
  op het gehuurde goed.
 • wanneer door de huurder surseance van betaling wordt
  aangevraagd.
 • wanneer de huurder in staat van faillissement wordt verklaard,
  overlijdt of onder curatele wordt gesteld of zich buiten het Rijk in
  Europa mocht vestigen.
 • wanneer de huurder besluit tot ontbinding of liquidatie, of één of
  meerdere vennoten van de huurder uittreden.
 • wanneer een voor de uitoefening van het bedrijf van de huurder
  noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken c.q. niet
  wordt verlengd.
 • wanneer naar het oordeel van Hermans Heftrucks bv
  omstandigheden bij de huurder intreden, welke een aanmerkelijke
  verzwaring van haar risico met zich meebrengen en/of de normale
  afwikkeling van deze overeenkomst kunnen belemmeren.
 • wanneer het gehuurde goed ernstig wordt beschadigd of teniet gaat.
 • wanneer de onderhoud- en/ of reparatiekosten, welke krachtens
  deze overeenkomst voor rekening van Hermans Heftrucks bv
  komen, een aanzienlijk ongunstiger verloop hebben dan Hermans
  Heftrucks bv bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs
  mocht verwachten.

De huurder is verplicht Hermans Heftrucks bv onmiddellijk per
aangetekende brief in kennis te stellen van de in dit artikel vermelde
omstandigheden. Verder is de huurder verplicht onmiddellijk per
aangetekende brief melding te doen van zijn eventuele adreswijzigingen,
alsmede van alle feiten en gebeurtenissen welke van invloed kunnen zijn
op de positie van Hermans Heftrucks bv ten opzichte van de huurder
of het gehuurde goed. Indien Hermans Heftrucks bv niet binnen één
maand na ontvangst van het bericht te kennen heeft gegeven bezwaren
tegen de gemelde feiten te hebben, wordt Hermans Heftrucks bv
geacht daarmee te hebben ingestemd.
Tussentijdse beëindiging laat de overige rechten van Hermans Heftrucks
bv jegens de huurder onverlet. Bij tussentijdse beëindiging worden alle
uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.
Bij voortijdige onderbreking door de huurder van een verhuurcontract
van lange termijn zullen de voorwaarden gelden die in het betreffende
contract voor lange termijn zijn opgenomen.

6. Overige bepalingen

Hermans Heftrucks bv zal het nodige doen om de persoonsgegevens te beschermen en dit in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming - General Data Protection Regulation (GDPR) betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Privacy Policy.